• (+48) 509 920 555
  (46) 874 18 52
 • Przecław 55
  95-060 Brzeziny

Informacje o RODO

ADMINISTRATOR

Firma Handlowo - Usługowa Ireneusz JANECZEK 95-060 Brzeziny, Przecław 55 NIP 7732024742 jak każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe na terenie Unii Europejskiej, od 25 maja 2018 roku będzie zobowiązana do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych potocznie RODO lub GDPR).

Jako podmiot decydujący o celu i sposobie przetwarzania danych, jesteśmy na podstawie zawartych umów (w rozumieniu ww. Rozporządzenia) Administratorem Państwa Danych Osobowych, natomiast w zakresie danych osobowych zamieszczanych przez Państwa przy kontach Użytkowników Pochodnych (utworzonych dla pracowników i współpracowników) oraz wytworzonych w wyniku korzystania z usług Platformy, pełnimy rolę tzw.Podmiotu przetwarzającego.

Bezpieczeństwo informacji, w tym danych osobowych zawsze było dla nas ważne.

DANE SZCZEGÓLNE WRAŻLIWE

Firma nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

W zakresie danych pracowników, spółka przetwarza jedynie te dane,które są niezbędne aby wypełnić obowiązki nałożone na pracodawcę przepisami prawa

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu wykonania łączącej nas umowy oraz w związku z jej wykonaniem, w tym zakresie będziemy np. wystawiać i przechowywać umowę oraz faktury, dokumenty WZ i inne dokumenty księgowe do niej, w tym korespondencję mailową , a także odpowiadać na państwa ewentualne reklamacje zapytania i problemy- tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Państwa dane nie będą udostępniane naszym podwykonawcom, partnerom biznesowym (podmiotom, wspierającym nasze usługi) Dane osobowe udostępnione na Platformie www.peletvarmo.pl będą widoczne dla jej użytkowników.

Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

 • rejestracji konta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody podmiotu danych, - utworzenia konta na stronie www.peletvarmo.pl na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. umowy licencyjnej,
 • realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. umowy o świadczenie usług,
 • realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, na podstawie art. 6ust. 1 lit. c) RODO,
 • dochodzenia zapłaty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli tzw. uzasadnionego interesu administratora.

Dodatkowo, za wyraźną zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym:

 • promocji usług Administratora,

Podanie danych osobowych w ww. celach ma charakter dobrowolny, a każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJE O PRAWACH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z korzystaniem strony www.peletvarmo.pl, przez czas niezbędny do realizacji umów oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z transakcjami zawieranymi na stronie www.peletvarmo.pl . Dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych.

Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym -jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bez tego nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy. Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład prawo pracy,prawo bankowe czy prawo podatkowe mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynność na Pani/Pana rzecz. Jeżeli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem przez nas stosowanym możemy odmówić zawarcia umowyi wykonania usługi na Pani/Pana rzecz.

Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się darzyć, że bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć usługi w pełnym zakresie, o czym poinformujemy na etapie zbierania Pani/Pana danych.

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając moją stronę, zgadzasz się na zawarte w niej pliki cookies... Dowiedz się więcej